|      Παραγωγη FAME           |

     1     2     3     4